Nadační fond Onkos


Onkos nadační fond

MUDr. Vladimíra Stáhalová
ONKOS nadační fond
Na Truhlářce 100
181 00 Praha 8

tel: 283 840 302


A B C D E F G H CH I K L M N O P R S Š T U X X Y Z 
A
Akutní - rychle nastupující onemocnění, nebo příznaky, které rychle odezní

 

Adenom - druh nezhoudného nádoru

Adjuvantní léčba – typ léčby, která následuje po jiné léčbě, kterou bylo celé léčení zahájeno. zvyšuje šanci na vyléčení

Alopecie – ztráta vlasů , je vedlejším nežádoucím efektem některé léčby nádorových onemocnění

Alternativní léčba – zvláštní druh léčby, kterou obvykle neprovádí lékaři onkologického oddělení, která má napomoci v léčbě zhoubného onemocnění. Patří sem např. léčba nadměrným přísunem vitaminů, metody užívané léčiteli…

Analgetika – léky k tišení bolesti

Anastomoza – přirozené spojení mezi nervy, cévami Chirurgicky umělé spojení dvou dutých orgánů po odstranění části z nich

Anemie – chudokrevnost, nedostatek červených krvinek. Projevuje se bledostí kůže a únavou

Angiogeneze- novotvoření cév, které zásobují a vyžuvují nádor

Anorexie- nechutenství, ztráta chuti k jídlu mnohdy provází nádorové onemocnění, anebo je důsledkem onkologické léčby

Antiandrogen – lék,který působí proti mužským pohlavním hormonům

Antiemetika- léky snižující nevolnost, zabraňující zvracení

Antiestrogeny- léky,chránící tělo před ženskými pohlavními hormony

Antigen – látka, která způsobí aktivaci imunitního systému

Apoptoza – normální buněčný proces, který vede ke smrti buňky

Arytmie- nepravidelnost srdeční akce

Ascites- přítomnost tekutiny v dutině břišní, často provází nádorové onemocnění jater, vaječníků

Axilární uzliny –lymfatické ( mízní) uzliny v podpažní jamce Antimykotika - léky účinné na plísňové onemocnění

B
Baryová substance – mléčně bílá tekutina, kterou pacient vypije nebo může být podána jako střevní nálev před rentgenovým vyšetřením žaludku či střev, k jejich lepšímu zobrazení

Benigní nádor- nezhoubný nádor, který může růst ale netvoří metastázy, nešíří se do jiných částí těla

Biopsie- odběr malého kousku tkáně k vyšetření. Zjišťuje se tak postižení příslušného orgánu zhoubným nádorem.

Biopsie kostní dřeně – odběr kostní dřeně ( vpichem speciální jehly do lopaty kosti kyčelní nebo do hrudní kosti)

Bioterapie- druh léčby, která napomáhá tělu v boji se zhoubným onemocněním.Využívá se pouze u něktrých druhů zhoubného bujení, např u onemocnění ledvin nebo prsu.

Bolus- jednorázová dávka léku podaná nějčastěji do žíly

Brachyterapie- druh radioterapie, kdy se zdroj záření zavádí přímo do nádoru, nebo do jeho těsné blízkosti

Bronchoskopie – vyšetření průdušek plic. Zavedení tenké ohebné trubice nosem nebo ústy do dýchacích cest. Umožní lékaři přehlédnout dýchací cesty a event. odebrat podezřelou tkáň k vyšetření.

C
CIS- carcinoma in situ – nádor v časném stadiu, který se nešíří do okolních tkání

CT – druh rentgenového vyšetření, které díky počítačovému zpracování přesně zobrazí tělesné orgány

CEA - patří mezi tzv. onkologické markery, jeho hladina se určí odběrem krve,zvýšené hodnoty jsou u některých onemocnění, např. u karcinomu střeva

Centrální venosní katetr- žilní katetr zavedený do velké žíly na hrudníku . Slouží k podání léků,infuzí nebo i krevní transfuze

CT – počítačová tomografie, rentgenové vyšetření, které zobrazí tělesné orgány pomocí počítačového zpracování

Cysta – kapsa neboli váček pod kůží nebo v orgánu, jejíž obsah je gelovitý nebo tekutý

Cystektomie – chirurgické odstranění močového měchýře nebo jeho části

Cystitis – zánět močového měchýře

D
Diarrhea – průjem , odchod ,obvykle řídké stolice vícekrát za den. Průjem je častý při ozařování v oblasti břicha a často se objevuje i při chemoterapii

DNA – deoxyribonukleová kyselina, jakýsi určující faktor uvnitř buněk těla, které určují náš vzhled, chování a myšlení

Donor – donátor, dárce- osoba ,která daruje jiné osobě část svého těla( krev, tělesný orgán)

Dose - dávka , jednotlivá dávka podaného léku, také výše jednotlivé dávky záření

Dysphagia – dysfagie, obtížné ,bolestivé polykání

E
Edema – otok , zvětšení objemu těla nebo orgánu nahromaděním tekutiny

EGFR – epidermal growth factor receptor , bílkovina, která způsobuje dělení buněk. Její zvýšenou hladinu najdeme často u mnoha typů nádorového bujení, způsobuje rychlý růst nádorů.

EKG – elektrokardiogram, test vyšetřující elektrické signály srdečního svalu. Pomáhá zjistit zdravotní stav srdce.

Elektrolyty – chemické prvky v těle, které udržují v rovnováze stav vnitřního prostředí a tím zajišťují správnou funkci tělesných orgánů, jejich nerovnováha vyžaduje odpovídající léčbu

Endoskopie – vyšetření tělesných dutin, zavedením ohebné světelné vyšetřovací trubice je možno přehlédnout vyšetřovaný orgán, event. Odebrat z něho vzorek na histologické vyšetření

Epoetin - látka, která tělu pomáhá zvýšit počet červených krvinek

Esophagitis – zánět jícnu, onemocnění spojené s bolestivým a ztíženým polykáním ´

Estrogen – ženský pohlavní hormon

Estrogenový receptor – ER – látka, kterou lze nalézt v některých nádorových buňkách např. karcinomu prsu, nebo těla děložního.

Estrogen receptor pozitivní – U pacientek, které mají pozitivní estrogenový receptor, lze použít v léčbě preparáty ,které estrogeny blokují .

Excise - vyříznutí, vynětí malé části orgánu

F
Familiární adenomatozní polypoza – nečasté onemocnění v některých rodinách, které se projevuje výskytem polypů v tlustém střevě. Neléčené může přejít v nádorové onemocnění.

Fine needle aspiration – odběr tkáně nebo tekutiny z těla tenkou jehlou

Fistula – píštěl, komunikace ,která se utvoří mezi dvěma orgány nebo tkáněmi těla ( např. rectovaginnální píštěl – je komunikace mezi střevem a pochvou )

Flebitis – zánět žil, projevující se bolestí a zarudnutím

Frozen section – tenký proužek tkáně odebraný z těla a zmrazený. Tento vzorek umožňuje histologické vyšetření a event. průkaz zhoubného bujení

G
Gastric – mající vztah k žaludku ( gastér = řecky žaludek)

Geny – části DNA, které přecházejí z rodičů na potomky.Geny určují náš vzhled, povahu i chování.

Growth factor- růstový faktor, který v těle řídí a kontroluje růst buněk

GVHD ( graft-versus-host disease) – chorobné příznaky, které nastavají v těle příjemce po transplantaci kostní dřeně od cizího dárce.

H
Hematokrit (HCT) – množství červených krvinek v elkovém množství krve. Nízká hodnota hematokritu může být známkou anemie. Hematolog je lékař léčící choroby krve a kostní dřeně

Hematurie – přítomnost krve v moči

Hemoglobin (Hgb) – část červené krvinky zodpovědná za přenos kyslíku do buněk těla

Hepar – játra

Hodgkinova nemoc – zhoubné bujení lymfatických orgánů nebo lymfatických uzlin. Mezi hlavní příznaky onemocnění patří zvýšená teplota, ztráta váhy, noční pocení ,celková únava

Hormonální receptor – „ brána“ na buňce, která vpouští (váže) určitý hormon

Hospic – speciální zařízení, které se stará o pacienty, u nichž byly vyčerpány možnosti onkologické léčby a nemohou být dále ošetřování doma

Hypersenzitivita – přecitlivělost, např. reakce na podání určitého léku

CH

Chemoterapie – užívání léků,jejichž cílem je zahubit nádorové buňky, tyto léky nazáváme cytostatika. Užíváme jen jeden typ léku ,pak se hovoří o monoterapii,častěji ale užíváme kombinaci více druhů cytostatik, pak se jedná o kombinovanou chemoterapii. Chemoterapii můžeme užít – jako adjuvantní chemoterapii , tj. podávání chemoterapie po operaci, nebo po ozáření, kdy tato může zahubit nádorové buňky, které v těle ještě zůstaly - jako neoadjuvantní chemoterapii,tj. chemoterapií léčíme před operací anebo před radioterapií. Cílem takové léčby je zmenšit masu nádoru, aby byla pro operaci event. radioterapii lépe přístupná.

Chronický - vleklý, choroba anebo určité příznaky trvají určitou delší dobu

I
Ileostomie – vyústění střeva přímo ven na kůži břicha. Provádí se, aby mohla stolice opouštět tělo jinou ,než přirozenou cestou.

Imunita – obranyschopnost, schopnost těla bojovat vlastními silami s nemocemi a infekcí

Imunosuprese – stav, kdy tělo není schopno s nemocí a infekcí bojovat

Imunoterapie – léčba preparáty, které zvýší obranyschopnost organismu pro boj s nemocí,event. s infekcí

Implantace portu – voperování malého plastového disku pod kůži . Umožní podávat léky a preparáty do žilního systému těla,aniž by se musela napíchnout žíla.

Informovaný souhlas – pojednání, které obsahuje vysvětlení významu, účinku i vedlejších účinků léku nebo léčebného postupu, se kterým je pacient před zahájením každé léčby seznámen a podpisem stvrzuje souhlas s touto léčbou.

Infuze – podání tekutiny nebo léčebného preparátu do žilního systému těla napíchnutím žíly, nejčastěji v jamce loketní

Injekce – podání léčebného přípravku jehlou . Jsou tři typy podání léku jehlou: Intravenosní – i.v. – podání do žíly Intramusculární – i.m. – podání do svalu Subkutánní- s.c. –podání pod kůži

K
Kachexie - ztráta tělesné váhy, svalové hmoty jako následek zhoubného nebo i jiného onemocnění

Karcinom – zhoubné bujení, stav, kdy se růst buněk v těle vymkne kontrole. Nádor může růst místně anebo tvořit tzv. metastázy, šířit se i do jiných částí těla. Je mnoho druhů karcinomu: Adenocarcinom – nádor vycházející ze žlaznaté tkáně těla Basocelulární karcinom - nádor vycházející z basálních buněk vrstvy pokožky Bronchogenní karcinom- nádor vycházející z průdušek plic Cervikální karcinom- nádor vycházející z čípku děložního Kolorektální karcinom- nádor vycházející z tlustého střeva nebo konečníku Endometroidní karcinom – nádor vycházející z těla děložního Skvamozní karcinom - nádor vycházející z kůže nebo jiného orgánu, který je pokryt skvamozními buňkami, např. plíce, oblast hlava- krk,prostata, děloha

Kardiomyopatie – onemocnění srdečního svalu, které má mnoho různých příčin, může být i následkem některé chemoterapeutické léčby nebo ozáření v oblasti hrudníku

Klinický pokus - testování nového léčiva, testuje se ,jaké má lék léčebné ale i vedlejší čili nežádoucí účinky. Pacient, který má být zařazen do studie testování nového léku musí být přesně a úplně poučen a s léčbou musí souhlasit.

Kolonoskopie – vyšetření střeva. Konečníkem je zavedena ohebná trubice do střeva, pomocé optiky je možno prohlédnout vyšetřený úsek střeva ,event. odebrat vzorek z podezřelé tkáně.

Kolostomie- vývod střeva kůží na břiše ven, umožňuje odchod stolice touto cestou

Kolposkopie – mikroskopické vyšetření pochvy a čípku děložního

Kontrolní skupina – skupina osob, které během testování nového léčebného přípravku užívají přípravek jiný, anebo neužívají žádný lék a jejich výsledky jsou porovnávány s výsledky osob, který užívají nový ,testovaný lék

Kontrolovaný pokus – test nového léčebného přípravku, který ověřuje bezpečnost a účinnost léku nebo léčebné procedury -kontrolovaný klinický pokud fáze I - stanovuje bezpečnost podání léku a zjišťuje jak je lék metabolizován a vylučován a co způsobuje v organismu (farmakokinetika a farmakodynamika) – zařazováno je 20-80 lidí - kontrolovaný klinický pokud fáze II- zjišťuje nejvhodnější dávku léku a její účinnost ( zařazeno 20-300 lidí) - kontroloaný klinický pokus fáze III – zjišťuje jak je nový lék účinný ve srovnání se současnou doporučenou léčbou ( zařazeno 300-3000 lidí)

Kostní dřeň – houbovitá hmota, která vyplňuje dutinu v kostech, kde se tvoří krevní elementy( krvinky)

Krevní obraz – odběr krve s cílem spočítat počet červených a bílých krvinek a krevních destiček.

Kryochirurgie – zničení nádorových nebo jiných buněk zmrazením

L
Laparoskopie – zavedení tenké plastové světelné trubice přes kůži do dutiny břišní. Umožní lékaři přehlédnout stav v dutině břišní, event. odebrat materiál k vyšetření

Laparotomie – řez přes kůži v oblasti břicha

Laryngektomie – operativní odstranění hrtanu nebo jeho části Léková resistence - stav, kdy tělo již nereaguje na příslušný lék, kterým bylo určitou dobu léčeno

Léze – ložisko, oblast tkáně, která je změněna nemocí nebo poraněním

Leukemie –zhoubné onemocnění krve. Jsou dva základní typy leukomie: Akutní leukemie – rychle probíhající onemocnění, bílé krvinky jsou změněny a nejsou schopny bojovat s infekcemi a nemocemi Chronická leukemie- onemocnění probíhá pozvolna, bílé krvinky jsou také změněny a neplní stoprocentně svoji funkci

Leukopenie – snížení počtu bílých krvinek

Lumpektomie – odstranění části prsní žlázy s tumorem, zbytem prsu je ponechán

Lymfatický systém – systém, který slouží k odvádění lymfy z tkání.Patří sem lyfatické cévy a uzliny. Nádorové buňky mohou také cestovat lymfatickými cévami a tím se šířit po těle.

Lymfedem – otok, hromadění tekutin způsobený poruchou odtoku lymfy. To se může stát po odstranění lymfatických uzlin, nebo jejich blokádou.

Lymfatické uzliny –malé, fazoli podobné orgány,rozmístěné po těla. V nich se hromadí a jsou zabíjeny bakterie. I nádorové buňky se mohou uchytit v lymfatických uzlinách.

Lymfocyty – druh bílých krvinek ,které se podílejí na obranyschopnosti organismu.

Lymfom – zhoubné bujení lymfatickýcu uzlin. Dělí se na Hodgkinův lymfom ( Hodgkinova nemoc) a non- Hodgkinůvlymfom.

M
Maligní – zhoubný

Maligní tumor ( zhoubný nádor) - nádor tvořený zhoubnými buňkami, který který je schopen se šířit do dalších části těla a tvořit tzv. metastázy. Na druhé straně je benigní tumor ( nezhoubný nádor), který je tvořen normálními nezhoubnými buňkami .

Mamografie – rentgenové vyšetření prsů

Mastectomie – chrurgické odstranění prsu

Melanoma – druh zhoubného bujení kůže

Metastaza – dceřinné ložisko zhoubného nádoru, vzniká šířením nádorových buněk z jedné části těla do části jiné

MRI – magnetická resonance – vyšetření, které zobrazí orgány těla použitím magnetických vln

Mucosa- mukóza – sliznice, tkáň,která vystýlá některé části těla, např. nos, ústní dutinu, pochvu

Mucositis – zánět sliznice, projevující se zrudnutím, svěděním, pálením….

Myelom – mnohočetný myelom – plasmocytom – Kahlerova nemoc – zhoubné nádorové onemocnění vycházející z patologického klonu plasmocytů ( typ bílých krvinek)

Myelosuprese – neschopnost kostní dřeně tvořit normální množství zdravých krvinek. Myelosuprese je vedlejším ,nežádoucím příznakem některé onkologické léčby

N

Needle biopsy - odběr tkáně nebo tekutiny z těla tenkou jehlou

Nemalobuněčný karcinom plic- typ zhoubného onemocnění plic

Neoplasma – nádor

Neuropatie – nezánětlivé onemocnění nervu, projevuje se bolestí, brněním, poruchou čití či funkce příslušného nervu ( např. svalovou slabostí). Může být následkem některé onkologické léčby.

Neutropenie- snížení počtu neutrofilů,tj. typu bílých krvinek

Non- Hodgkinův lymfom – skupina zhoubných onemocnění, postihujících lymfatický aparát

Non- small cell lung carcinoma – nemalobuněčný karcinom plic – zhoubné onemocnění plicní tkáně

O
Onkogen – gen spoluodpovědný za vznik nádorového bujení

Onkolog – lékař, zabývající se diagnostikou a léčbou zhoubných nádorů

Onkologie- lékařská věda, zabývající se léčbou zhoubných nádorů

P

Paliativní léčba – léčba zaměřená na zlepšení života pacientů. Cílem této léčby je snaha odstranit příznaky choroby, např. léčbou bolesti, nikoliv vyléčit onemocnění

PAP smear ( PAP test) – vyšetření sliznice čípku děložního odběrem buněk z jeho povrchu za účelem zjištění event. přítomnosti nádorových buněk

Patologická fraktura – zlomenina kosti, která je narušena zhoubným procesem, např. metastazou

Patologie- lékařská věda, zabývající se vyšetřováním tkání,orgánů a tekutin těla. Lékař toto provádějící se nazývá patolog.

Performance status - zhodnocení současného celkového stavu pacienta, jak je schopenžít a postarat se o sebe

PET - pozitronová emisní tomografie - vyšetření umožňující pomocí počítače vyšetřit metabolismus jednotlivých orgánů a tkání těla .

Placebo – preparát, který je podáván namísto určitého léku,aby se zjistil rozdíl v účinku těchto dvou preparátů

Plasma – nažloutlá tekutina, která spolu s krvinkami proudí cévami, je základem krve

Pleura – poplicnice, blána vystýlající dutinu hrudní

Pleurální punkce- vypuštění tekutiny z pohrudniční dutiny

Polyp – výrůstek sliznice, polypy se vyskytují ve střevě, močovém měchýři, nose…

Primární tumor – orgán nebo místo, kde vzniká zhoubné bujení,kde začíná svůj růst

Profylaxe - ochrana před předpokládaným onemocněním, před nežádoucím účinkem, např léčby ochrannými nebo léčebnými prostředky

Progesteron- ženský pohlavní hormon

Progesterovový receptor -PR –látka, kterou lze nalézt v některých nádorových buňkách např. karcinomu prsu, nebo těla děložního.

Progesteron receptor pozitivní – U pacientek, které mají pozitivní progesteronový receptor, lze použít v léčbě preparáty ,které progesterony blokují.

Prognóza – předpověď průběhu a zakončení nemoci

Progrese- postup, zhoršování nemoci, růst nádorového ložiska

Progression free survival – časový interval, po který je pacient bez zhoršení svého onemocnění

Prostatektomie – chirurgické odstranění prostaty ( žlázy předstojné)

Protéza – nahrazení části těla, která byla odejmuta, umělou náhradou

Protilátka- látka bílkovinné povahy, kterou si tělo vyrábí pro boj s infekcí

Prs šetřící operace- odstranění pouze nádoru z prsu s ponecháním zbytku prsu

PSA ( prostatický specifický antigen) – látka, kterou produkuje prostata u všech mužů, u onemocění karcinomem prostaty se jeho hlůadina v krvi zvyšuje

R
Radiace – záření

Radioterapie – využívání jednoho z typů radiace k léčbě některých zhoubných onemocnění

Randomizace – náhodné třídění, podstatou randomizace u klinického pokusu je náhodné zařazení pacienta do experimentální a kontrolní skupiny, tzn. na začátku výběru má každý účastník stejnou pravděpodobnost, že bude zařazen do dané skupiny.

Recidiva – návrat nemoci, která již byla vyléčena nebo u které již vymizely příznaky

Recipient- příjemce, tzn. osoba, která přijímá od dárce orgán, krevní dřeň…

Regrese – ústup onemocnění, např. zmenšení nádor

Rekonstrukční operace – uplatňuje se u onemocnění prsu, jde o úpravu nebo znovuvytvoření či domodelování chybějící části prsu

Rekurence- návrat , opětovné objevení se nemoci

Relaps - opětovné objevení se příznaků nemoci, která byla v klidovém období

Remise – vymizení příznaků a projevů nemoci, nikoliv nemoci samé

Renální – mající vztah k ledvinám

Responzivní, respondující ( response)– odpovídající na léčbu

Response rate – procentuálně vyjádřený počet pacientů, který kladně odpověděl na určitou léčbu

S
Sarkom- druh zhoubného bujení, postihuje nejčastěji kosti, chrupavky,svaly…

Side effects – vedlejší ,nežádoucí účinky určité léčby . V onkologii např. ztráta vlasů po některém druhu chemoterapie, průjmy a zvracení po některé léčbě apod.

Sputum – hlen,“chrchel“, který je vykašlán

Staging – určení pokročilosti zhoubného nádoru ,tj. určení jeho velikosti a event. jeho šíření do dalších struktur

Stomie – umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla

Stomatitis – zánětlivé onemocnění dutiny ústní, projevující se zarudnutím, pálením, obtížným polykáním, je vedlejším nežádoucím projevem při některé chemoterapeutické léčbě, nebo při ozařování oblasti dutiny ústní

Suprese kostní dřeně – potlačení tvorby krvinek kostní dření, častý vedlejší nežádoucí efekt při léčbě chemoterapií

Systémové onemocnění- onemocnení,které není omezeno na jeden orgán, ale zaujímá celé tělo

Š
Široká excise – chirurgické odstranění tumoru s dostatečně velkým lemem do zdravé tkáně

T
Transplanatce kostní dřeně – ( BMT – z anglického bone marrow transplantation) – léčba, která dodá buňky kostní dřeně tam, kde byla vlastní kostní dřeň zničena nemocní nebo léčbou. Jsou dva typy transplantace kostní dřeně: Autologní BMT – použití vlastní kostní dřeň pacienta Allogenní BMT – použití kostní dřeně dárce, nejčastěji člena rodiny

Trombocyt – krevní destička - typ krvinky, která je zodpovědná za zástavu krvácení

Trombocytopenie – snížený počet krevních destiček , může se projevit krvácením z tělesných otvorů, tvorbou modřin nebo prodloužením zástavy krvácení z ran

TNM – mezinárodní klasifikační systém pro určení velikosti zhoubného nádoru (T), popis spádových lymfatických uzlin (N) a přitomnost event. vzdálených metastáz (M) Stanovení stádia u nově vzniklého onemocnění pomocí TNM určí další léčebný postup.

Tracheostomie – chirurgické vyústění průdušnice kůží krku ven pro umožnění dýchání tam, kde došlo k neprůchodnosti horních cest dýchacích

Tumor – nádor, zduření nebo zvětšení určité části těla

Tumorové markery – znaky ,ukazatelé, které jsou typické pro některé buňky v těle, a jejichž prokázáním ( v krvi, v moči) lze tyto buňky v těle objevit

U
Ultrazvukové vyšetření ( sonografie) – vyšetření, při němž lze pomocí zvukových vln vyšetřit tvar a změny tělesných orgánů a tkání

Ureterostomie – vyvedení močovodů kůží břicha ven tak,aby moč odtékala do sběrného sáčku

X
X- paprsky – rentgenové paprsky, kterých se využívá k vyšetření kostí a dalších orgánů těla